Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Bible po kapkách

Bible po kapkách

(aktualizace této stránky probíhá cca 1x týdně, foto Petr Grulich)


Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.

Galatským 6,14
Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení".

Kazatel 12,1Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

Galatským 6,2Lépe dvěma než jednomu...

Kazatel 4,9Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.

Jan 4,13-14Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě...

1Pe 4,7...vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.

J 16,22


Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly.

Ž 17,5


Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.

1Te 4,7


Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš.

Jr 1,7


Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji tě!" Ani hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás!"

1K 12,21


Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

Mt 10,16